Schoolreglement

INHOUD VADEMECUM

 

HOOFDSTUK 1 Onze school: een christelijke en lokale onderwijs-en opvoedingsgemeenschap

 1. Pedagogisch project
 2. Een stukje geschiedenis

 

HOOFDSTUK 2 Onze school: een goed georganiseerd geheel

 1. Pedagogisch team
 2. Administratief personeel
 3. Hulppersoneel
 4. Ouderraad
 5. Scholengemeenschap
 6. CLB
 7. Schoolbestuur
 8. Schoolraad
 9. O.C.

 

HOOFDSTUK 3 Onze school: een goed functionerend geheel

 1. Inschrijvingsprocedure
 2. Toelatingsvoorwaarden
 3. Administratief dossier bij inschrijving
 4. Instapregeling
 5. Leerplicht
 6. Tijdelijk onderwijs aan huis/ Synchroon onderwijs
 7. Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal
 8. Dagindeling- schooluren
 9. Rookverbod
 10. Toegang tot de klaslokalen
 11. Veiligheid rond de school
 12. Aanwezigheden / Afwezigheden
 13. Schoolreizen
 14. Turnen
 15. Snoepen- verjaardagen
 16. Veiligheid
 17. Maaltijden
 18. Afval
 19. Openluchtklassen
 20. Leerlingenvervoer
 21. Domiciliëring- geel bestelformulier / Kosteloos onderwijs en maximumfactuur
 22. Verzekering – Verzekering vrijwilligers
 23. Vóór- en naschoolse opvang
 24. Franse les
 25. Van school veranderen

 

HOOFDSTUK 4 Onze school: een goed gereglementeerd geheel

 1. Omgangsvormen
 2. Leerlingenraad
 3. Regelmatigheid
 4. Beschadigingen
 5. Kledij en uiterlijk
 6. Hygiëne
 7. Orde- en tuchtmaatregelen
 8. Bijdrageregeling (ouders)
 9. Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning

 

HOOFDSTUK 5 Onze school: een dienstbare leefgemeenschap

 1. Persoonlijke documenten
 1. Schoolagenda
 2. Schriften
 3. Rapporten
 4. Huiswerken
 5. BaSo-Fiche

 

B. Leerlingenbegeleiding

 1. De klastitularis
 2. Oudercontacten
 3. Evaluatie
 4. Het evaluatiesysteem
 5. Getuigschrift basisonderwijs

 

 

 

Bijlage 1  tekst van het Clb

Bijlage 2  taalproef en toelatingsvoorwaarden 1ste leerjaar

Bijlage 3  Preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve uitsluiting